Lót Dưỡng Mi KATE MASCARA MAXIMIZER HP

SKU: 93580
285,000₫
𝓚𝓪𝓽𝓮 𝓛𝓪𝓼𝓱 𝓜𝓪𝔁𝓲𝓶𝓲𝔃𝓮𝓻 𝓗𝓟 𝓵à 𝓼ả𝓷 𝓹𝓱ẩ𝓶 𝓶𝓪𝓼𝓬𝓪𝓻𝓪 𝓰ố𝓬 𝓝𝓱ậ𝓽 𝓑ả𝓷 để 𝓽ạ𝓸 𝓱à𝓷𝓰 𝓶𝓲 𝓭à𝓲, 𝓬𝓸𝓷𝓰 𝓿à 𝓫ồ𝓷𝓰 𝓫ề𝓷𝓱. Đâ𝔂 𝓵à 𝓵𝓸ạ𝓲 𝓶𝓪𝓼𝓬𝓪𝓻𝓪 𝓬ó 𝓽á𝓬 độ𝓷𝓰 𝓬𝓪𝓸 𝓰𝓲ú𝓹 𝓬𝓱𝓮 𝓹𝓱ủ 𝓬á𝓬 𝓿ấ𝓷 đề 𝓿ề 𝓵ô𝓷𝓰 𝓶𝓲.  𝓢ợ𝓲 đ𝓮𝓷 𝓵à𝓶 𝓭à𝓲 𝓿à 𝓭à𝔂 𝓵ô𝓷𝓰 𝓶𝓲 𝓿ớ𝓲 độ 𝓱𝓸à𝓷 𝓽𝓱𝓲ệ𝓷 𝓽ự 𝓷𝓱𝓲ê𝓷 𝓿à 𝓻õ 𝓻à𝓷𝓰.  𝓚𝓱ả 𝓷ă𝓷𝓰 𝓬𝓱ố𝓷𝓰 𝓽𝓱ấ𝓶 𝓷ướ𝓬, 𝓶ồ 𝓱ô𝓲 𝓿à 𝓫ã 𝓷𝓱ờ𝓷 𝓬𝓪𝓸 𝓰𝓲ú𝓹 𝓬𝓱𝓸 𝓵ớ𝓹 𝓽𝓻𝓪𝓷𝓰 đ𝓲ể𝓶 𝓶𝓲 𝓬ủ𝓪 𝓫ạ𝓷 𝓴é𝓸 𝓭à𝓲 𝓬ả 𝓷𝓰à𝔂 𝓶à 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓫ị 𝓵𝓮𝓶.  𝓒𝓾𝓻𝓿𝓮 𝓜𝓮𝓶𝓸𝓻𝔂 𝓕𝓸𝓻𝓶𝓾𝓵𝓪: 𝓬𝓱ấ𝓽 𝓵ỏ𝓷𝓰 𝓶𝓪𝓼𝓬𝓪𝓻𝓪 𝓴ế𝓽 𝓱ợ𝓹 𝓿ớ𝓲 𝓬á𝓬 𝓬𝓱ấ𝓽 𝓼á𝓹 𝓰𝓲ú𝓹 𝓭𝓾𝔂 𝓽𝓻ì 𝓱à𝓷𝓰 𝓶𝓲 𝔁á𝓬 đị𝓷𝓱 𝓬ủ𝓪 𝓫ạ𝓷 𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝓽𝓱ờ𝓲 𝓰𝓲𝓪𝓷 𝓭à𝓲.
Sản phẩm bán chạy
Bình luận